شیوه های برخورد بابرخی خصوصیات شاگردان

1.شاگردانی که اطلاعات زیادی دارند:

صحبت با انها.

ارزش قائل شدن برای تجربیات آنها.

کمک گرفتن ازآنها دردادن درس.

درگیر کردن آنها بامطالب.

مورد تایید قراردادن آنها تا ارزش علم وتجربه برای کلاس ملموس شود.

آنهارا به عنوان مربی گروههای کوچک وکم تجربه قرار دهیم.

2. شاگردانی که فکر می کنند همه چیزرا می دانند:

انجام فعالیتهای گروهی.

صحبت کردن باآنها درزنگ تفریح واجازه دادن به آنها تا متوجه شوند اطلاعات غیر مرتبط است.

تا حد ممکن از اطلاعات به روز آنها استفاده کنیم.

3. شاگردانی که به نظرات خود ودیگران احترام نمی گذارند:

برنامه هایی طراحی کنید تااعضای گروه همدیگررا بشناسند.

گروه محور باشید.

قانونی وضع کنید که به اطلاعات وایده های یکدیگر احترام بگذارید.

به نقطه نظرات افراد درکلاس احترام گذارید وآنهارا تکمیل کنید.

۴. شاگردانی که با هم صحبت می کنند ومزاحم دیگران می شوند:

قانونی درکلاس حاکم کنید که درهرزمان فقط یک نفر می تواند حرف بزند.

بدون اینکه در شاگردان حالت دفاعی ایجاد کنید قبل از ادامه درس چند لحظه سکوت کنید.

در طول سخنرانی به طرف شاگردان بروید.

به خاطر داشته باشید هدف شما شرمنده کردن شاگردان نیست بلکه جلوگیری از مزاحمت است.

5.شاگردانی که رفتار خصمانه دارند:

با انها مخالفت نکنید.

خونسرد باشید وسعی کنید سخنان خصمانه ی آنهارا به شیوه ای بهتر برگردانید.

رفتار آنهارانادیده بگیرید وبه دنبال جلب همکاری جمعی نباشید.

۶. شاگردانی که تمایل به مشارکت درکلاس ندارند:

ازابتدا سعی کنید همه را درگیر کنید.

به آنهایک وظیفه ی ساده محول کنید.

بعضی گروه کوچک را دوست دارند آنهارا در گروههای کوچک قرار دهید.

سعی کنید سوالاتی از اوبپرسید که می تواند جواب دهد.

به خاطر داشته باشید عدم مشارکت به معنای عدم یادگیری نیستشاید سبک یادگیری آنها این طورباشد.

۷.شاگردانی که در کلاس حضور ذهن ندارند:

آنها را مخاطب قرارداده وسوال بپرسید.

از ابزارهای بصری استفاده کنید.

ازآنهادرخلاصه کردن درس کمک بخواهید.

8. شاگردانی که زیرکانه بحث اصلی درس را به سوی انحراف می کشانند:

یادآوری کنید که همیشه روی موضوع باید بحث کرد.

یک چارچوب از درس خود روی تابلو بنویسید تااگر خواستند از بحث خارج شوندبه روند بحث اشاره کنید.

جعبه ی پیشنهادات را فعال کنید.

چند دقیقه به آنها گوش دهیدخیلی وقتها خیلی افراد فقط می خواهند شنیده شوند.

9. شاگردانی که حکمفرما هستند:

علت این تسلط را پیدا کنیددانستن علت در عکس العمل شما تاثیر دارد.

مستقیما"درگیر نشوید به گروه متوسل شوید.

ویژگی رفتارهای غیر کلامی:

نه تنها ارزش ارتباطی دارند بلکه عین ارتباط قلمدادمی شوند.

مبهم ودو پهلو هستند.

نقش رفتارهای غیر کلامی:

بازگو کننده وموکد رفتارهای کلامی هستند.

جایگزین رفتارهای کلامی هستند.

تکمیل کننده وکنترل کننده ی رفتارهای کلامی هستند.

تکذیب کننده ونقض کننده ی رفتارهای کلامی هستند.

نگاه شاگردان:

مستقیم :دارا ی مشکل ،دررویا بودن،عدم تمرکز،عدم علاقه وتوجه به موضوع.

نگاه به بالا سمت راست:ارتباط داده ها با تجربیات نزدیک،تجزیه وتحلیل منطقی موضوع.

نگاه به بالا سمت چپ:ارتباط داده ها با تجربیات دور،تجزیه وتحلیل هیجانی واحساس.

نگاه به سمت پایین :نگاه متفکرانه ،تمرکز گراودر عین حال درفکر خاتمه دادن به شرایط موجود.

نگاه به دور دست:عدم اطمینان وتردید،تداوم درس را می طلبد،اما ترس از درگیر شدن دارد.

نگاه به سقف:تحلیل گر،شکل دادن به نظرات،ارتباط دادن موضوعات به تجربیات.

/ 0 نظر / 25 بازدید